Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Ban Giám đốc

1. Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Minh Hùng

Số điện thoại: 0251.3817949

Địa chỉ thư điện tử: hungnm@dongnai.gov.vn 

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

+ Là người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm chung trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về toàn bộ công tác của ngành trên địa bàn tỉnh.

+ Lĩnh vực quản lý, chỉ đạo: Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng; Thi đua khen thưởng; Kế hoạch tài chính; Công tác thanh, kiểm tra; thông tin đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ; phát ngôn báo chí; Đánh giá công vụ; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chủ tài khoản; Phụ trách chỉ đạo chung việc quản lý, vận hành Cổng TTĐT của tỉnh (Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Cổng TTĐT); Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phối hợp, chương trình hợp tác…có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Các công việc thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND phân công (Thường trực, phó thường trực các Ban chỉ đạo tỉnh).

+ Trực tiếp phụ trách:

Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Báo chí – Xuất bản; Phòng Kế hoạch; Nhà Xuất bản Đồng Nai.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành TTTT tại các huyện Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú.

Công tác QLNN đối với các Hội, hiệp hội thuộc ngành TTTT


    2. Phó Giám đốc

 - Họ và tên: Lê Hoàng Ngọc 

 - Số điện thoại: 0251.3949567

 - Địa chỉ thư điện tử: ngoclh@dongnai.gov.vn 

    - Lĩnh vực được phân công phụ trách:
   ​+ Công nghệ thông tin, điện tử; an toàn thông tin, an ninh mạng; công nghiệp công nghệ thông tin; Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai ngành TTTT; Công tác cải cách hành chính; Hợp tác quốc tế; Công tác thanh niên, đoàn thể; Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phối hợp, chương trình hợp tác…có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Thực hiện các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

+ Trực tiếp phụ trách:

Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm CNTT-TT.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành TTTT tại các huyện Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và thị xã Long Khánh.

Tham gia là thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.


     3. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Giang Thị Thu Nga

- Số điện thoại: 0251.3810181

- Địa chỉ thư điện tử: ngagtt@dongnai.gov.vn 

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:

+ Bưu chính, Viễn thông, Internet; truyền dẫn, phát sóng; tần số vô tuyến điện; cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông; Thanh tra; Công tác pháp chế; Công tác phòng chống tham nhũng; Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai; Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, vận hành Trang TTĐT của Sở; Công tác xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa; Công tác Bình đẳng giới; Công tác dân vận chính quyền; dân chủ cơ sở; Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phối hợp, chương trình hợp tác…có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Thực hiện các công việc khác do Giám đốc trực tiếp phân công.

+ Trực tiếp phụ trách:

Phòng Bưu chính Viễn thông; Thanh tra Sở, phòng Pháp chế.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành TTTT tại các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa.

Tham gia là thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.​

 3. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Võ Hoàng Khai

- Số điện thoại: 0251.3810339

- Địa chỉ thư điện tử: khaivh@dongnai.gov.vn 

- Lĩnh vực được phân công phụ trách:​

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn