Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Văn phòng Sở

​       1. Chức năng: Tham mưu giúp Ban Giám đốc tổ chức, điều hành các hoạt động chung giữa các phòng, các đơn vị thuộc Sở; làm đầu mối quan hệ với các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh và các địa phương theo chỉ đạo của Ban Giám đốc; thực hiện công tác tham mưu tổng hợp; tổ chức cán bộ; hành chính quản trị; văn thư; lưu trữ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính đối với các hoạt động của Sở và một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

     2. Nhiệm vụ

     2.1 Công tác tham mưu, tổng hợp

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình, công tác của Sở;  theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh và Bộ Thông tin Truyền thông giao.

b) Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình hoạt động của ngành tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

c) Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ và triển khai thực hiện.

d) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết của Sở.

2.2 Công tác tổ chức – cán bộ

Tham mưu thực hiện công tác tổ chức; công tác cán bộ; Thực hiện chế độ quản lý cán bộ, công chức, nhân viên, lao động hợp đồng; hồ sơ, tài liệu của CBCC-NV theo quy định của pháp luật.

     2.3 Công tác hành chính – quản trị

a) Quản lý công tác tài chính, kế toán cấp cơ sở; quản lý các nguồn kinh phí hoạt động của Sở theo chế độ tài chính, kế toán của nhà nước quy định; phối hợp thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với cán bộ, công chức, người lao động hưởng lương từ NSNN.

b) Quản lý tài sản cơ quan; Bố trí nơi làm việc của các phòng; Mua sắm, sửa chữa, tài sản, vật tư trang bị xe, vật dụng trong cơ quan...

     2.4 Công tác thi đua - khen thưởng

Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo, đề xuất khen thưởng.

2.5 Công tác khác

a) Làm đầu mối và thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở; đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.

b) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo công tác: dân quân tự vệ; dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ cơ sở; QLNN về công tác thanh niên; xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa; bảo vệ bí mật nhà nước; Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, bảo đảm trật tự an toàn và phòng chống cháy nổ tại cơ quan.

c) Quản lý và hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở về công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

d) Duy trì hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị.

     Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3824841

Số fax: 0251.3827071

* Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1.

Nguyễn Thanh Hương

Chánh văn phòng

huongnt@dongnai.gov.vn

2.

Đoàn Văn Trực

Phó chánh văn phòng

trucdv@dongnai.gov.vn

3.

Ngô Thị Lan Dung

Chuyên viên

dungntl@dongnai.gov.vn

4.

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Chuyên viên

ngocntk@dongnai.gov.vn

5.

Bùi Quang Tùng

Chuyên viên

tungbqt@dongnai.gov.vn

6.

Nguyễn Phan Minh Hằng

Chuyên viên

hangnpm@dongnai.gov.vn

7.

Hoàng Thị Thu Hồng

Kế toán trưởng

honghtt@dongnai.gov.vn

8.

Nguyễn Thị Hòa

Chuyên viên

hoant.stttt@dongnai.gov.vn​

 9.
Nguyễn Thị Hà Giang
Chuyên viên
giangnth@dongnai.gov.vn
​10. ​Dương Kim Trường Chỉnh
​Chuyên viên

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn