Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Phòng Bưu chính - Viễn thông

​    1. Chức năng: Phòng Bưu chính - Viễn thông là phòng chuyên môn tham mưu giúp Ban giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông và các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là bưu chính, viễn thông).

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu với lãnh đạo Sở xây dựng các văn bản quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông trình UBND tỉnh ban hành; giúp lãnh đạo Sở triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và quy hoạch phát triển ngành

2.2. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin liên lạc, phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

2.3. Hướng dẫn, quản lý, kiểm tra việc triển khai các hoạt động bưu chính, viễn thông (bao gồm cả bưu chính viễn thông công ích) đối với các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông,  triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.5. Tổ chức hoặc tham gia thẩm định các dự án về bưu chính, viễn thông; thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư các dự án bưu chính, viễn thông, hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

2.6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông đối với phòng Văn hoá Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố.

2.7. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện trên địa bàn tỉnh

2.8. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến điện dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh; phối hợp giải quyết, xử lý can nhiễu và hướng dẫn việc cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo qui chế phối hợp và theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.9. Giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bưu chính viễn thông đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

2.10. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, truyền dẫn phát sóng; các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh.

2.11. Tham gia, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

2.12. Tham gia, phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật.

2.13. Tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, điều tra thu thập số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về lĩnh vực bưu chính viễn thông; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Bộ Thông tin và truyền thông và UBND tỉnh.

2.14. Thực hiện các nội dung khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3810444

* Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Đồng Thương

Trưởng phòng

thuongnd@dongnai.gov.vn

2

Nguyễn Thị Kim Yến

Chuyên viên

yenntk@dongnai.gov.vn

3

Nguyễn Thị Dung

Chuyên viên

dungnt@dongnai.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Dương

Chuyên viên

duongnt@dongnai.gov.vn​

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn