Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Phòng Bưu chính - Viễn thông

III. Phòng Bưu chính, Viễn thông

1. Chức năng:

Phòng Bưu chính, Viễn thông là phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu Ban giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện, hạ tầng bưu chính viễn thông (sau đây gọi tắt là bưu chính, viễn thông).

2. Nhiệm vụ:

2.1. Về bưu chính:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật;

d) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền;

đ) Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn.

2.2. Về viễn thông

a) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng;

e) Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của đại lý và người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động tại địa phương sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ;

h) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được cấp và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản;

i) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn theo thẩm quyền.

2.3. Về Tần số vô tuyến điện

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về Điều kiện, kỹ thuật, Điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có Điều kiện;

b) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh; phối hợp với tổ chức Tần số vô tuyến điện khu vực kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác.

2.4. Về sở hữu trí tuệ

a) Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ BCVT; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về BCVT trên địa bàn;

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực BCVT trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, dịch vụ BCVT theo quy định của pháp luật.

2.5. Xây dựng, hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển bưu chính, viễn thông hàng năm, 5 năm, dài hạn theo định hướng, mục tiêu của tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

2.6. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, liên quan đến lĩnh vực chuyên môn quản lý (chủ trì soạn thảo về nội dung).

2.7. Tham mưu Ban Giám đốc quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực BCVT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.8. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực BCVT đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.9. Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công lĩnh vực BCVT

2.10. Tham mưu Ban Giám đốc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.11. Phối hợp với các phòng ban thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về BCVT ở địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành BCVT theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.13. Phối hợp thực hiện Điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực về BCVT và phục vụ sự chỉ đạo Điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực BCVT; tham gia thực hiện Điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các hoạt động về BCVT theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.15. Tham mưu Ban Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về BCVT do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của pháp luật.​

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3810444

* Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1

Nguyễn Đồng Thương

Trưởng phòng

thuongnd@dongnai.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Dương

Chuyên viên

duongnt@dongnai.gov.vn

3

Nguyễn Thị Dung

Chuyên viên

dungnt@dongnai.gov.vn


SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn