Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Phòng Báo chí - Xuất bản và Thông tin cơ sở

1. Chức năng: Phòng Báo chí - Xuất bản và Thông tin cơ sở là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Ban giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình), xuất bản (xuất bản, in, phát hành), quảng cáo, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về báo chí (bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử trên mạng Internet):

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn;

b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;

c) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

d) Trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương;

e) Xem xét cho phép các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn của địa phương mình;

g) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

h) Thẩm định hồ sơ và cấp phép hoạt động Trang Thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

i) Quản lý về nội dung thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.2. Về xuất bản (xuất bản, in, phát hành):

a) Thẩm định hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan thuộc tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập nhà xuất bản theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), cá nhân tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật về xuất bản;

c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩmtạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép;

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

đ) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản tại địa phương theo thẩm quyền;

e) Tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

g) Thực hiện việc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2.3. Về quảng cáo (trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm):

a) Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm trên địa bàn theo thẩm quyền;

b) Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên báo chí trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm trên địa bàn.

2.4. Thông tin đối ngoại:

Tham mưu UBND tỉnh: Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm và dài hạn; Tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại và người phát ngôn của tỉnh.

2.5. Công tác thông tin cơ sở:

- Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

- Quản lý nhà nước đối với hệ thống đài truyền thanh cơ sở

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3817479

- Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1.

Trần Thị Hương Giang

Trưởng phòng

giangtth@dongnai.gov.vn

2.

Tạ Thị Nguyên Hương

Phó Trưởng phòng​

huongttn@dongnai.gov.vn

3.

Bùi Thị Lê Lan

Phó Trưởng phòng

lanbtl@dongnai.gov.vn

4.

Trương Thị Thu Hiền

Chuyên viên

hienttt@dongnai.gov.vn

​5.

Nguyễn Xuân Trường

Chuyên viên

truongnx@dongnai.gov.vn

​6. Lê Thế Phương Chuyên viên​ phuonglt.stttt@dongnai.gov.vn​

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn