Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Phòng Công nghệ Thông tin

1. Chức năng: Phòng Công nghệ thông tin là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Ban giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về xây dựng và quản lý khu công nghệ thông tin tập trung; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia.

2.2. Tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh.

2.3. Tham mưu xây dựng quy chế, quy định về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương trình UBND tỉnh ban hành.

2.4. Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.5. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn an ninh thông tin theo thẩm quyền được phân công.

2.6. Phối hợp tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo cấp tỉnh.

2.7. Tham mưu xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.8. Phối hợp phòng Kế hoạch thẩm định thiết kế cơ sở các chương trình, dự án lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và tổ chức triển khai các dự án đầu tư về công nghệ thông tin do UBND tỉnh giao.

2.9. Đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động trang thông tin điện tử (website, cổng thông tin) của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở; hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối, cung cấp nội dung thông tin và các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.10. Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp tại địa phương phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định.

2.11. Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình xã hội hóa công nghệ thông tin của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn theo sự phân công của UBND tỉnh.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của tỉnh.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc Sở.

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3810269

* Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1.

Phạm Văn Huyên

Trưởng phòng

huyenpv@dongnai.gov.vn

2.

Trần Minh Tân

Phó Trưởng phòng

tantm@dongnai.gov.vn

3.

Hồng Thị Huệ

Chuyên viên

hueht@dongnai.gov.vn

4.

Hồ Nhật Dương Hiếu

Chuyên viên

hieuhnd@dongnai.gov.vn

5.

Trương Văn Thịnh

Chuyên viên

thinhtv@dongnai.gov.vn

6. ​Ngô Minh Tân ​Chuyên viên ​tannm.stttt@dongnai.gov.vn
​​7. ​Trần Thị Mai Anh ​Chuyên viên ​anhthm@dongnai.gov.vn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn