Chào mừng Kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Phòng Kế hoạch Tài chính

​      1.Chức năng: Phòng Kế hoạch là phòng chuyên môn thuộc Sở, tham mưu giúp Ban giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý định mức kinh tế chuyên ngành thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2. Nhiệm vụ

2.1 Chủ trì Xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch phát triển, Chương trình, Dự án, về thông tin và truyền thông: trên cơ sở đề xuất của các phòng chức năng về quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn (tháng, quý, 01năm và 05 năm) trong việc phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, phòng Kế hoạch nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt để trình UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông sao cho phù hợp với chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch của quốc gia và của tỉnh.

2.3 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển ngành, các dự án phát triển thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.4 Tổng hợp, báo cáo, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án và tình hình phát triển ngành.

2.5 Kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch của ngành đã được phê duyệt; Căn cứ vào yêu cầu thực tế đề xuất Giám đốc Sở điều chỉnh kịp thời quy hoạch, kế hoạch trong từng thời kỳ và hàng năm. Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch của Sở.

2.6 Tổ chức thẩm định hồ sơ khảo sát, hồ sơ về chương trình, dự án, báo cáo đầu tư, thiết kế cơ sở , đối với các dự án đầu tư về Công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.7 Quản lý các Chương trình, Dự án, Đề án, do Sở Thông tin và truyền thông làm chủ đầu tư.

2.8 Tổng hợp, đề xuất ghi vốn đầu tư hằng năm cho các Chương trình, Dự án và vốn sự nghiệp cho các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT.

2.9 Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch- tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kinh tế chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2.10 Xây dựng, tham gia xây dựng chế độ thống kê, thông tin kinh tế chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở TT&TT, quản lý thực hiện chế độ báo cáo thống kê, thông tin tổng hợp chuyên ngành.

2.11 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3810234

-     Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1.

Đoàn Tấn Đạt

Trưởng phòng

datdt@dongnai.gov.vn

2.

Nguyễn Thị Hà Giang

Chuyên viên

giangnth@dongnai.gov.vn

3.

Ngô Thị Lan Dung

Chuyên viên

dungntl@dongnai.gov.vn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng- Giám đốc Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn