Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018
Cập nhật 07/10/2019 16:47 Xem với cỡ chữ
 

Ngày 01/10/2019, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1602/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018.

Theo đó, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực bao gồm 31 văn bản (20 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 11 văn bản hết hiệu lực một phần) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và truyền thông. Cụ thể:

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ gồm: Luật Báo chí số 29-LCT/HDDNN8 ngày 28/12/1989; Luật Sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí số 12/1999/QH10 ngày 12/6/1999; Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007; Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông; Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009 Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông; Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước; Thông tư số 29/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009 Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất; Thông tư số 33/2009/TT-BTTTT ngày 19/11/2009 Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất; Thông tư số 06/2010/TT-BTTTT ngày 11/02/2010 Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước; Thông tư số 30/2010/TT-BTTTT ngày 31/12/2010 Ban hành định mức áp dụng tạm thời về hao phí lao động, hao phí thiết bị trong sản xuất các chương trình truyền hình; Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính; Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012 Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013 Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020; Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT ngày 05/12/2013 Quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập; Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Thông tư số 13/2015/TT-BTTTT ngày 08/6/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2008 Quy định về việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng.

Văn bản hết hiệu lực một phần gồm: Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bưu chính; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2010 quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động; Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông; Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông; Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

​KN

​Quyết định: QD1602.2019.BTTTT.pdfQD1602.2019.BTTTT.pdf

PHU-LUC-I (1602).docPHU-LUC-I (1602).doc

PHU-LUC-II (1602).docPHU-LUC-II (1602).doc

CÁC TIN KHÁC
» Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã (29/10/2019 09:38)
» Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (23/10/2019 07:43)
» Quy định việc nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học (16/10/2019 14:51)
» Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai (16/10/2019 11:15)
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) (27/09/2019 08:59)
» Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. (24/09/2019 09:37)
» Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (24/09/2019 08:47)
» Đã có nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (09/09/2019 08:03)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (20/08/2019 14:25)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 13:45)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn