Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quy định mới về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh.
Cập nhật 07/01/2020 20:17 Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT về việc Quy định về về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh; đồng thời bãi bỏ Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) và thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này. 

Theo thông tư này, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phải tuân thủ 10 yêu cầu chung sau đây:

Phải tuân thủ quy định về xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin MCĐT cấp bộ, cấp tỉnh theo Điều 25, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018.

tr144437.jpg

Tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ/Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh hiện hành. Việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin thực hiện thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP) và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.
Tuân thủ các quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Tuân thủ các quy định đối với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin MCĐT cấp bộ, cấp tỉnh trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước (gồm các hệ thống thông tin nội bộ của các bộ, tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương) phục vụ công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã có.

Bảo đảm khả năng kết nối với hệ thống thông tin của các doanh nghiệp bưu chính phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính thông qua các phương tiện điện tử, truyền thông, mạng xã hội.

Bảo đảm khả năng cung cấp công cụ, phương thức tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Bảo đảm khả năng cung cấp công cụ hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong công tác tổ chức, quản lý, khai thác, lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động vận hành, kết nối; khả năng quản lý tài khoản và xác thực tập trung.

Thông tư cũng quy định các tiêu chí đối với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh cụ thể như sau:

Đối với Hệ thống thông tin một cửa điện tử gồm các nhóm chức năng cơ bản sau: Quản lý danh mục thủ tục hành chính, hồ sơ, biểu mẫu; tiếp nhận và xử lý hồ sơ; báo cáo thống kê; quản lý hồ sơ, tài liệu; quản lý danh mục điện tử dùng chung; quản trị người sử dụng; theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; điều hành, tác nghiệp; các tiện ích; liên thông, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh (các tiêu chí cụ thể quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).

Đối với Cổng Dịch vụ công gồm các chức năng cơ bản sau: Hỗ trợ điền thông tin đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu vào biểu mẫu điện tử; cung cấp dịch vụ công; công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến; tạo lập hồ sơ hành chính điện tử; trao đổi thông tin với người sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thống kê kết quả giải quyêt hồ sơ; đánh giá sự hài lòng của người sử dụng; tra cứu dịch vụ công theo tiêu chí; tạo câu hỏi tham vấn, khảo sát; quản lý hồ sơ; đăng ký thông tin người sử dụng; ghi lưu nhật ký, thống kê, báo cáo truy cập; chức năng tiêp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, bưu chính công ích; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử; tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; liên thông, tích hợp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh (các tiêu chí cụ thể quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo thông tư này).

Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh cũng phải đáp ứng tiêu chí về hiệu năng; tiêu chí bảo đảm an toàn thông tin và các tiêu chí khác.

Đính kèm: TT22-2019-TT-BTTTT.PDFTT22-2019-TT-BTTTT.PDF

T.M.A​


CÁC TIN KHÁC
» Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (12/08/2020 14:39)
» Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/08/2020 16:01)
» Công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản – Phát hành và lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. (30/07/2020 10:09)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định về bộ tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (phiên bản 1.0) (27/07/2020 09:59)
» Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối chia sẽ dữ liệu với bộ ngành địa phương (23/07/2020 13:55)
» Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông” (21/07/2020 16:16)
» Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay” (14/07/2020 17:01)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình. (06/07/2020 10:24)
» Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (01/07/2020 10:24)
» Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với CBCC, VC lãnh đạo các Cơ quan HCNN, Đơn vị sự nghiệp công lập (19/06/2020 08:07)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai