Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin hoạt động sở
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở
Cập nhật 29/10/2018 09:49 Xem với cỡ chữ
 

​      Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở
Nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ đơn vị, quy trình xây dựng Đề án được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ đúng 9 bước theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Trên cơ sở ý kiến của Ban chấp hành Đảng ủy Sở, Ban giám đốc Sở và toàn thể cán bộ chủ chốt, CBCC, nhân viên sở, Đề án đã được hoàn chỉnh và trình Sở Nội vụ thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt. 
De an.png 
Hình ảnh: Cuộc họp thông qua​ dự thảo Đề án tại Sở
 
Theo đó, đề án đã xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy như sau: Giảm 01 đầu mối cấp phòng, từ 05 phòng xuống còn 04 phòng, cụ thể giảm phòng Bưu chính Viễn thông và chuyển chức năng quản lý nhà nước cho 2 phòng chuyên môn; Phòng  Báo chí-Xuất bản –Thông tin cơ sở sẽ tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, Internet, tần số vô tuyến điện, hạ tầng bưu chính của phòng Bưu chính viễn thông và chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu trong lĩnh vực Báo chí-Xuất bản – Bưu chính từ Văn phòng Sở chuyển sang, đồng thời đổi tên thành phòng Báo chí-Xuất bản- Thông tin- Bưu chính; Phòng Công nghệ thông tin tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về viễn thông, hạ tầng viễn thông của phòng Bưu chính viễn thông và chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – Viễn thông của Văn phòng Sở, đồng thời đổi tên thành phòng Công nghệ thông tin – Viễn thông; Văn phòng Sở chuyển công tác Pháp chế về Thanh tra Sở và chuyển chức năng quản lý nhà nước trong công tác đấu thầu về các phòng chuyên môn khi đầu tư, mua sắm bằng ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực phòng phụ trách; Giữ nguyên Thanh tra sở như hiện nay và tiếp nhận thêm công tác pháp chế từ Văn phòng Sở chuyển sang; Thực hiện điều động và luân chuyển công chức giữa các phòng theo vị trí sắp xếp mới đảm bảo tiêu chí số lượng biên chế tổi thiểu thành lập phòng là 8 biên chế.
Như vậy, sau khi sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, về bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông giảm 01 đầu mối cấp phòng; số lượng lãnh đạo cấp phòng giữ nguyên là 09, xây dựng lộ trình cắt giảm, đảm bảo đến đầu năm 2021 số lượng cấp phó đạt quy định “phòng có số lượng từ 8 biên chế đến 10 biên chế bố trí 01 phó trưởng phòng, từ 11 biên chế trở lên bố trí 02 phó trưởng phòng”.
                                                                                         Lan Dung
 

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn