Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019
Cập nhật 09/11/2018 16:04 Xem với cỡ chữ
​Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng áp dụng của Quy chế là các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia vận hành, khai thác các hệ thống thông tin tại các cơ quan quản lý nhà nước; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, CNTT, Internet, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia vào các hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước. Quy chế cũng khuyến khích các cơ quan, đơn vị khác có hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh áp dụng.

Quy chế ban hành gồm 3 chương, 21 điều quy định các nội dung về bảo vệ thông tin cá nhân; bảo vệ hệ thống thông tin mạng; giám sát an toàn hệ thống thông tin; ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; đảm bảo an toàn thông tin nội bộ; quy trình ứng cứu, khắc phục sự cố mạng; quản lý và sử dụng thiết bị soạn thảo, lưu trữ văn bản mật của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời cũng quy định chi tiết và hướng dẫn an toàn thông tin theo cấp độ. Hệ thống thông tin cấp độ 4, 5 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Một số quy định mới của Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật có liên quan được cập nhật, bổ sung quy định cụ thể tại Quy chế này, cụ thể:

- Bảo vệ thông tin cá nhân: Công chức viên chức có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tuân thủ các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10; khoản 1, khoản 4 Điều 16; khoản 3 Điều 17; khoản 1 Điều 18 Luật an toàn thông tin mạng và trong các văn bản pháp luật có liên quan. Khi sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị và các phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh, phải có trách nhiệm: Tự quản lý và chịu trách nhiệm về bảo vệ thông tin cá nhân đã được khai báo trong các hệ thống thông tin; không tiết lộ tài khoản đăng nhập, đấu nối, truy cập trái phép vào các phần mềm dùng chung của tỉnh; Phải thực hiện việc đổi mật khẩu ngay sau khi được cấp tài khoản truy cập vào các phần mềm dùng chung của tỉnh, cơ quan, đơn vị; Khi khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh tại các điểm truy cập Internet công cộng, tuyệt đối không đặt chế độ lưu trữ mật khẩu trong quá trình sử dụng;…

- Bảo vệ hệ thống thông tin mạng, quy chế quy định: Đối với các cơ quan nhà nước cần trang bị đầy đủ các kiến thức bảo mật cơ bản cho công chức viên chức trước khi cho phép truy nhập và sử dụng hệ thống thông tin; Phân công công chức viên chức chuyên trách hoặc phụ trách CNTT, để quản lý kỹ thuật nghiệp vụ về an toàn thông tin tại đơn vị; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để công chức viên chức chuyên trách hoặc phụ trách CNTT học tập, tiếp thu công nghệ, kiến thức an toàn thông tin; Hàng năm, xác định các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin hệ thống để đề xuất kinh phí đến cơ quan có thẩm quyền hoặc phân bổ kinh phí duy trì hoạt động hệ thống thông tin hiệu quả; Khi xây dựng, nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật CNTT, các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị phải có phương án đảm bảo an toàn thông tin mạng; Quản lý các tài khoản của hệ thống thông tin, tài khoản người dùng; Hệ thống thông tin giới hạn tối đa 05 (năm) lần đăng nhập liên tiếp sai tài khoản người dùng, hệ thống tự động khóa tài khoản hoặc cô lập tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định, để được đăng nhập hệ thống thông tin lần kế tiếp; Kiểm soát và theo dõi tất cả các phương pháp truy cập từ xa tới hệ thống thông tin, triển khai nhiều cơ chế giám sát, cam kết từ các truy cập từ xa; phát hiện sớm việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay thiết bị lưu trữ dữ liệu;…Đối với các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông, CNTT, Internet cho cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh: Thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng theo Điều 22 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền tông và các quy định khác có liên quan.

 HT-TTPBPL-BTG-capdo.png

- Giám sát an toàn hệ thống thông tin mạng và ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng cũng được Quy chế quy định cụ thể như: cơ quan, đơn vị phải thực việc lưu trữ nhật ký tình trạng hoạt động của các hệ thống thông tin tại các máy chủ trong thời gian ít nhất là 30 ngày để phục vụ các công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; quản lý chặt chẽ các tài khoản đã cung cấp cho người dùng từng cơ quan, đơn vị; cơ quan, đơn vị có trách nhiệm ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng theo các nội dung quy định tại Điều 27 Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

mohinhketnoichiasemadoc.jpeg

Mô hình kết nối chia sẽ mã độ​c 

Đồng thời, Quy chế cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, CNTT, Internet, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia vào các hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.


Tải Quyết định tại đây: QD48-QUY CHE BAO DAM ATTT.pdfQD48-QUY CHE BAO DAM ATTT.pdf

HT​H-TVT
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn