Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2019.
Cập nhật 10/01/2019 16:12 Xem với cỡ chữ

Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2018/TT-BTTTT ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

Theo đó, Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in và Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm.

Cụ thể, đối với Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in quy định: Hàng hóa trong Danh mục có các mã số HS 08 số khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông  gồm những hàng hóa có mã số HS: 8443.11.00; 8443.12.00; 8443.13.00; 8443.14.00; 8443.15.00; 8443.16.00; 8443.17.00; 8443.31; 8443.39.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa trong danh mục kèm theo Phụ lục 1 ban hành Thông tư 22/2018/TT-BTTTT thực hiện theo quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (được sửa đổi, bổ sung một số điều bằng Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ). Đối với hàng hóa trong lĩnh vực in có mã số HS thuộc các nhóm: 84.40, 84.41, 84.42 và hàng hóa của nhóm 84.43 quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính nhưng không được liệt kê trong Danh mục khi nhập khẩu không phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Những hàng hóa trong Danh mục nêu trên khi xuất khẩu không phải có giấy phép xuất khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với Danh mục hàng hóa theo mã số HS và hình thức quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm quy định đối với những hàng hóa nằm trong danh mục có mã số HS 49.01 (Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn); mã số HS 4903.00.00 (Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em); mã số HS  49.05 (Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in) mã số HS 4910.00.00 Các loại lịch in, kể cả bloc lịch. 49.11 Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh đối với hàng hóa trong Danh mục tại Mục I.1 kèm theo Phụ lục 2 ban hành Thông tư 22/2018/TT-BTTTT thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Xuất bản và Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 201 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đối với hàng hóa trong Danh mục tại Mục I.1 thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Xuất bản và Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Hàng hóa trong Danh mục tại Mục I.1 thuộc trường hợp không phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 42 Luật Xuất bản thì không áp dụng hình thức quản lý tại Thông tư này. Cấm nhập khẩu dưới mọi hình thức đối với các hàng hóa trong Danh mục có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản. Hàng hóa trong Danh mục nêu trên đã được xuất bản và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam được phép xuất khẩu ra nước ngoài theo quy định tại Điều 43 Luật Xuất bản và không phải có giấy phép xuất khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 và Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

22.pdf22.pdf​

T.H

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn