Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Chương trình hành động của ngành Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Cập nhật 27/03/2019 14:14 Xem với cỡ chữ
Nhằm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh năm 2019 đến toàn thể CBCC,VC thuộc Sở, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 26/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình hành động số 480/CTr-STTTT về việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu của chương trình đặt ra là các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, cần nghiên cứu, xây dựng và tập trung triển khai thực hiện các giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn tồn tại của năm 2018. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước về TTTT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Chương trình cũng xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện cụ thể trong năm 2019 như sau:

Về công tác thông tin tuyên truyền: đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; chủ động thông tin định hướng dư luận, nhất là đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm,cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng và nhà nước và những vấn đề dư luận quan tâm; tình hình kinh tế -  xã hội của đất nước và của tỉnh để tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, …; khắc phục hiệu quả tình trạng đưa tin sai sự thật trên mạng để chống phá Đảng, nhà nước; định hướng các cơ quan báo, đài, phòng VHTT cấp huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, niềm tin, sự đồng thuận nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia.

Về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ: hoàn thiện xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết sô 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung (khóa XII), trong đó chú trọng xây dựng Đề án hợp nhất các trung tâm CNTT trên địa bàn tỉnh theo hướng đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức; tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TTTT đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện theo từng lĩnh vực chuyên môn như Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bưu chính, Viễn thông, Internet, Tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin.... Trên cơ sở đó, Chương trình đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình hành động đã được Giám đốc Sở phê duyệt, tham mưu Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo triển khai tốt các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh năm 2019.

File kèm theo: 480.signed.pdf480.signed.pdf

​THẾ PHƯƠNG 
CÁC TIN KHÁC
» Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (08/10/2019 08:38)
» Phối hợp tổ chức thành công Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2019 tại tỉnh Đồng Nai. (28/09/2019 15:48)
» Họp Ban tổ chức Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu trong cộng đồng ASEAN tỉnh Đồng Nai năm 2019. (16/08/2019 11:00)
» Hội thao truyền thống ngành Thông tin - Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XII (11/08/2019 22:11)
» UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Đồng Nai năm 2019. (11/07/2019 16:06)
» Khai trương giải pháp du lịch thông minh tại Đồng Nai (28/06/2019 08:16)
» Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh. (19/06/2019 13:52)
» Kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (29/05/2019 11:16)
» Kết quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trên địa tỉnh (giai đoạn 2003-2018). (29/05/2019 10:59)
» Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019. (27/05/2019 15:13)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn