Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Cập nhật 08/04/2019 10:44 Xem với cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch số 231-KH/TU ngày 12/12/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (gọi tắt là Nghị quyết số 26-NQ/TW); ngày 05/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 577/KH-STTTT về việc Thực hiện Kế hoạch số 231-KH/TU ngày 12/12/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch đề ra là nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, cấp ủy các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng và cơ cấu; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ; Xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh; Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, chế độ chính sách về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ trong cơ quan, đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; góp phần xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp có chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; đảm bảo số lượng cán bộ nữ, tỷ lệ nữ trong quy hoạch đạt từ 25% trở lên; 100% cán bộ chủ chốt có trình độ đại học trở lên và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Đề đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đã xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đã đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể cho mỗi nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện các quy định của Kế hoạch này, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó coi trọng việc tiếp xúc, đối thoại, giải trình và công khai, minh bạch thông tin.

File Kế hoạch: 577.pdf577.pdf

​THẾ PHƯƠNG 
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai