Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh.
Cập nhật 19/06/2019 13:52 Xem với cỡ chữ

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6760/KH-UBND về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Kế hoạch do Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh xây dựng trên cơ sở quán triệt, tiếp thu Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch số 244-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, công chức, viên chức trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc triển khai Kế hoạch trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được đẩy mạnh với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cơ quan, tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 20-CT/TW đến cán bộ, công chức, nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm  quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng.

Theo đó, để việc triển khai Kế hoạch được đảm bảo, hiệu quả, thiết thực, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như: xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của từng địa phương, đơn vị.  Phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc biên soạn lịch sử đảng bộ và hoàn thành việc biên soạn lịch sử đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Đến cuối năm 2021, hoàn thành việc biên soạn lịch sử truyền thống, lịch sử ngành của các sở, ban, ngành, đoàn thể. Đối với những đơn vị đã biên soạn và xuất bản trước năm 2005 tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, tái bản bổ sung. Đối với những đơn vị chưa đủ điều kiện để viết lịch sử hoặc đơn vị mới thành lập được hơn 10 năm thì có thể viết biên niên hoặc kỷ yếu.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương, với những hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng. Phát huy giá trị các tài liệu lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trong tuyên truyền, giáo dục lịch sử.

Ngoài ra, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng phải bảo đảm tính khách quan, khoa học theo hướng gắn liền với nghiên cứu, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nghiên cứu lịch sử dân tộc. Công tác bảo quản, lưu trữ tài liệu phải được đảm bảo, tiến tới số hóa toàn bộ ấn phẩm và tư liệu lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống từ tỉnh đến cơ sở.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở mở các chuyên trang, chuyên mục tăng cường tuyên truyền về giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của tỉnh và của địa phương.

Theo kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở mở các chuyên trang, chuyên mục tăng cường tuyên truyền về giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của tỉnh và của địa phương. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực Kế hoạch,báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai chỉ đạo trong giao ban báo chí định kỳ đối với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng Tư vấn Xuất bản tỉnh Sở đã chỉ đạo, định hướng Nhà Xuất bản Đồng Nai trong công tác biên tập, xuất bản và phát hành lịch sử đảng bộ các cấp; lịch sử các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Đề xuất, ưu tiên xuất bản và phát hành các đề tài về lịch sử lý luận chính trị, lịch sử, văn hóa…vào kế hoạch sách đặt hàng của tỉnh.

CV-6760-2019-1_Signed.pdfCV-6760-2019-1_Signed.pdf 

T.H

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai