Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền triển khai nhiệm vụ năm 2021
Cập nhật 22/02/2021 10:41 Xem với cỡ chữ

Thực hiện nghiêm tinh thần phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ công tác đảng năm 2021 thông qua phần mềm quản lý văn bản và trực tiếp tại các chi bộ trực thuộc nhằm hạn chế việc tập trung đông người. Theo đó, năm 2021, Đảng ủy Sở và Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tham gia với lãnh đạo chính quyền triển khai có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngành Thông tin và Truyền thông; các chương trình, kế hoạch công tác đã được xây dựng; triển khai thực hiện tốt tiêu chí ngành về xây dựng nông thôn mới nâng cao; triển khai tốt kế hoạch ứng dng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2021 ... Tập trung phục vụ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại, phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh triển khai Chương trình chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 …

Tiếp tục kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ”; thực hiện kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 177- KH/TU của Tỉnh ủy về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng chính quyền và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh toàn diện với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển” với các chỉ tiêu chủ yếu:

Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngành Thông tin và Truyền thông; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

100% đảng viên và trên 95% đoàn viên của các tổ chức đoàn thể được triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 04 lần/năm.

Phát triển từ 03 đảng viên mới trở lên; cuối năm có trên 95% đảng viên được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ và 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

100% các Cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, 100% số đơn thư (nếu có) được giải quyết.

Cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đạt “cơ quan có đời sống văn hóa tốt”; cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được đánh giá thực hiện tốt dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; 100% tổ chức đoàn thể của cơ quan được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc nêu gương và làm theo trong cán bộ, đảng viên với trên 95% cán bộ, đảng viên được đánh giá là "tấm gương tốt".

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Cơ quan, đơn vị không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Nghị quyết cũng đề ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng-an ninh; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác lãnh đạo đoàn thể và công tác xây dựng Đảng nhằm đảm bảo Nghị quyết được triển khai có hiệu quả góp phần thức hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ khối năm 2021.

 

​TN
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai