Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
Cập nhật 14/06/2022 23:10 Xem với cỡ chữ

​Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

cong_nghe_so_1.jpg 
 
Kế hoạch xây dựng các mục tiêu cụ thể: 

1. Mục tiêu tổng quát

a) Thúc đẩy việc hình thành và phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng thành quả của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

b) Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ số ứng dụng thành quả của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, kinh doanh; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật; củng cố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực.

d) Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới chuyên gia, các nhà tư vấn, các nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số.

2. Mục tiêu đến năm 2025

a) Định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp gia công, lắp ráp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông trên địa bàn tỉnh chuyển dịch sản xuất kinh doanh từ bị động về công nghệ số sang chủ động nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm công nghệ số.

b) Phấn đấu giai đoạn 2022-2025 có ít nhất 05 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới; 10 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực.

c) Sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp trong tỉnh đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh phục vụ hiệu quả các cơ quan, tổ chức và người dân.

3. Mục tiêu đến năm 2030

a) Giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 08 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới; và phấn đấu có trên 350 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực, trong đó có các doanh nghiệp “Make in Vietnam” làm ra các sản phẩm công nghệ lõi, chủ lực trong chuyển đổi số, đô thị thông minh.

b) Có ít nhất 10 doanh nghiệp công nghệ số đáp ứng yêu cầu hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, phát triển kinh tế số, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.

c) Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký mới trong lĩnh vực công nghệ cung cấp các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đồng đều giữa khu vực thành thị và nông thôn, đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội.

d) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, tư vấn về chuyển đổi số sẽ thực hiện chuyển đổi số thành công theo kế hoạch đặt ra của mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn.

Theo Kế hoạch, thời gian tới tỉnh sẽ triển khai thực hiện mộ​t số nội dung trọng tâm như:

1. Về công tác tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong tỉnh về phát triển doanh nghiệp công nghệ số; tuyên truyền chiến lược “Make in Viet Nam” để các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện tốt chiến lược này.

b) Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ,  công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế - xã hội; tích cực sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh và của Việt Nam trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

c) Tổ chức truyền thông rộng rãi về tầm quan trọng của chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó các lĩnh vực ưu tiên như: Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính; giúp quảng bá Đồng Nai là thị trường tiềm năng, là môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số trong nước và quốc tế đầu tư vào Đồng Nai.

2. Xây dựng, hoàn thiện và triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách phát triển công nghệ số tại địa phương

a) Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về thủ tục tiếp cận, gia nhập thị trường.

b) Hỗ trợ trong việc tạo ra các môi trường thử nghiệm cho các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới ứng dụng công nghệ số tại Đồng Nai. Cụ thể: cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm các phát kiến đổi mới trong điều kiện thị trường thực tế của tỉnh.

c) Xây dựng chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số Đồng Nai, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp trong xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về Chính quyền điện tử/Chính quyền  số, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, y tế thông minh, dịch vụ đô thị thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh,...

3. Về phát triển doanh nghiệp công nghệ số

a) Định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh đổi mới cung cấp giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

b) Phát triển nền tảng công nghệ số dùng chung để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy phát triển sản phẩm số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

c) Tổ chức diễn đàn về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh, kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích xúc tiến doanh nghiệp công nghệ số đầu tư vào Đồng Nai.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

a) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức triển khai các hoạt động của mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội thảo và các hoạt động khác.

c) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các nền tảng số tham gia  Chương trình để chuyển đổi số.

d) Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng thời điểm khi có văn bản chỉ đạo.

5. Giải pháp khác

Chú trọng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch, ngày 14/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1408/STTTT-CNTTVT gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, trong đó đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện và báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hàng năm trước ngày 01/12 về Sở Thông tin và Truyền thông để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. Đồng thời xác lập 01 đầu mối để thực hiện việc tổng hợp, điều phối, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/6/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tải K​ế hoạch tại đây: KH 132-UBT.pdfKH 132-UBT.pdf 1408.pdf1408.pdf

HTH​
 
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai