Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HDND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai năm 2022
Cập nhật 01/02/2023 14:33 Xem với cỡ chữ
 

​UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Theo đó, có 56 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và 12 văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai năm 2022. Cụ thể: 

56 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ​ gồm 44 Quyết định và 12 Nghị quyết gồm các Quyết định số: số 55/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 Quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt VPHC phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 18/2007/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 Ban hành tiêu chí mỏ tuyến vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước; số 18/2015/QĐ-UBND ngày 05/7/2015 Ban hành Quy định tổ chức quản lý khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 05/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 Bna hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai; số 07/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 Ban hành quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 87/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 Ban hành quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 Ban hành quy định về giá bồ thường hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 Ban hành mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 17/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc quy định giá bồi thường hỗ trợ vường cây cao su của công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 13/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021; số 20/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai; số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 Ban hành quy định về xử lý kỹ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách tại xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 Ban hành quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở ban ngành đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; số 59/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 Ban hành quy định quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 47/2019/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 Ban hành quy định về phân công phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc ban hành bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai; số 04/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc ban hành bộ đơn giá sữa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai; số 05/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc ban hành đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai; số 06/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai; số 07/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai; số 54/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2021; số 44/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 ban hành quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 Ban hành quy chế quản lý đạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại các trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; sô 56/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Nai; số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 ban hành biểu mẫu trong công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo QĐ số 08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai; số 49/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo QĐ số 08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai  và bổ sung các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh; số 36/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của quy trình về tổ chức và hoạt động của Sở LĐTB&XH ban hành kèm theo QĐ số 56/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai; số 06/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 Ban hành quy định quản lý bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An; số 37/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; số 55/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 Bna hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở ngoại vụ tỉnh Đồng Nai; số 06/2020/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 Bna hành quy chế phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 74/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 Bna hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai; số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 Bna hành quy định xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 Bna hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai; số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 3 quy định về tổ chức và hoạt động của Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh; số 81/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 Ban hành đơn giá quản lý thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ đơn giá tư liệu môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 68/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 22/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra tỉnh Đồng Nai; số 12/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo QĐ số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai; số 48/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban dân tộc tỉnh; số 70/2010/QĐE-UBND ngày 23/11/2010 Ban hành quy định về chức danh số lượng chế độ chính sách cho công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số 19/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 về việc bổ sung mức hỗ trợ hàng tháng cho công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ...Các Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016; số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016; số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; số 5/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020; số 20/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020; số 29/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022; số 38/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012; số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; số 04/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022; số 183/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010; số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016; 74/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2023.

Quyết định: 119QĐ.pdf119QĐ.pdf

​KN 


CÁC TIN KHÁC
» Thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài lĩnh vực TT&TT (24/03/2023 15:31)
» Tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (23/03/2023 15:40)
» Quy định về trách nhiệm, quyền hạn, bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí (08/03/2023 13:59)
» Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. (24/02/2023 08:11)
» Chương trình “Nghiên cứu, tổng hợp, xuất bản và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (13/02/2023 19:46)
» Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương (06/02/2023 07:26)
» Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 (01/02/2023 13:14)
» Tăng mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (30/01/2023 15:06)
» Ngày 26/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát (30/01/2023 13:29)
» Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025 (30/01/2023 06:20)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai