• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sửa đổi quy định về đánh giá tác động của chính sách khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

​Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2024/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định 59/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Nghị định 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định 154/2020/NĐ-CP về đánh giá tác động của chính sách.

Về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định 59/2024/NĐ-CP quy định rõ:

Thứ nhất, cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thứ hai, cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức truyền thông nội dung cơ bản của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức phù hợp khác về các vấn đề phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, có nhiều ý kiến khác nhau và tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Về Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật áp dụng đối với đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP.

Nghị định 59/2024/NĐ-CP cũng quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Thứ nhất, cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thứ hai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quán triệt cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp mình lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan; không gửi văn bản lấy ý kiến của Sở Tư pháp.

Về văn bản quy định chi tiết, Nghị định 59/2024/NĐ-CP quy định:

- Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, xác định các nội dung được giao quy định chi tiết nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để kịp thời đề xuất ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Cơ quan chủ trì, tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực có trách nhiệm tham mưu công bố danh mục văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 của Luật trước ngày các văn bản đó hết hiệu lực. Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thực hiện việc công bố danh mục nghị quyết hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân cùng cấp lập, báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Ngoài ra Nghị định 59/2024/NĐ-CP cũng quy định thể thức, kỹ thuật trình bày và các biểu mẫu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

59-cp.signed.pdf

T.H

Các tin khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai