• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024

​Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư là nguyên tắc chung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí sử dụng ngân sách nhà nước; căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; các phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; Về thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật.

Về nguyên tắc chung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư quy định:

Thứ nhất, định mức được xây dựng trên cơ sở thực tiễn tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ; đảm bảo tính ổn định trong thời gian nhất định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thứ hai, khi có sự thay đổi công nghệ, quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì định mức phải được điều chỉnh hoặc xây dựng mới.

Thứ ba, bảo đảm tính đúng, tính đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành.

Thứ tư, định mức các công việc tương tự trong hoạt động các loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình tại cùng một cơ quan báo phải bảo đảm tính thống nhất.

Thứ năm, đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức kinh tế - kỹ thuật.

Về căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, Thông tư nêu rõ: thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền ban hành; quy định của pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động; điều kiện thực tế hoạt động của đơn vị về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật, năng lực trình độ tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công của đơn vị; số liệu thống kê, số liệu khảo sát thực tế và các tài liệu có liên quan đến nội dung xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng.

Đối với định mức kinh tế - kỹ thuật, Thông tư quy định rõ các phương pháp: thống kê, tổng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp tiêu chuẩn; phương pháp phân tích và  phương pháp tổng hợp.

Thông tư cũng quy định rõ quy trình thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật, cụ thể:

Thứ nhất, khi định mức kinh tế - kỹ thuật được hoàn thành, bộ phận xây dựng định mức báo cáo người đứng đầu cơ quan báo chí kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật trước khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định ban hành.

Thứ hai, người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở, tổ chức thẩm định kết quả xây dựng định mức. Hội đồng thẩm định có số lượng thành viên là số lẻ: Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng cơ quan; thành viên Hội đồng là đại diện các cơ quan chuyên môn của đơn vị; đại diện cơ quan chuyên môn của cơ quan chủ quản hoặc mời thêm các chuyên gia trong lĩnh vực (nếu cần). Các thành viên có ý kiến thẩm định độc lập.

Thứ ba, về hồ sơ trình Hội đồng thẩm định bao gồm: Công văn đề nghị thẩm định; Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật; Báo cáo thuyết minh xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật  và các tài liệu khác phục vụ quá trình xây dựng định mức, đánh giá khả thi (nếu có).

Thứ tư, thẩm định kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là xem xét, đánh giá kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, nội dung thẩm định chủ yếu như sau: Kiểm tra, đánh giá, kết luận về các cơ sở xây dựng định mức; Kiểm tra, đánh giá, kết luận về phương pháp xây dựng định mức; Kiểm tra, đánh giá, kết luận về tổ chức thực hiện, trình tự xây dựng định mức; Kiểm tra, đánh giá, kết luận về phương pháp thu thập, xử lý, phân tích tính toán, xác định trị số của định mức; Kiểm tra, đánh giá, kết luận về hình thức, bố cục trình bày định mức; Kiểm tra, đánh giá, kết luận về tính khả thi về mặt kinh tế - kỹ thuật của định mức; Các vấn đề khác (nếu có) và Kiến nghị (nếu có).

Thứ năm, kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu, theo nguyên tắc quá bán; việc đánh giá thực hiện ở 3 mức (1 – Đạt yêu cầu đề nghị ban hành; 2- Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị ban hành; 3- Không đạt yêu cầu phải xây dựng lại).

Thứ năm, kết quả thẩm định của Hội đồng được tổng hợp thể hiện trong Báo cáo thẩm định, bao gồm ý kiến kết luận và kiến nghị của Hội đồng. Báo cáo thẩm định kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Thông tư 05/2024/TT-BTTTT cũng quy định quy trình, thành phần hồ sơ trình ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí sử dụng ngân sách nhà nước...

Tại điểu khoản chuyển tiếp, Thông tư cũng nêu rõ các cơ quan báo chí đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định áp dụng cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật theo Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT, 09/2020/TT-BTTTT, 03/2018/TT-BTTTT được tiếp tục thực hiện quyết định, áp dụng cụ thể cho đến hết 30/6/2025 hoặc tổ chức rà soát điều chỉnh bổ sung theo hướng dẫn tại thông tư này. Trường hợp quyết định xây dựng mới định mức kinh tế - kỹ thuật thì thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư này. Các cơ quan báo chí chưa xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thì tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo hướng dẫn của Thông tư.

Thong tu 05 huong dan dinh muc KT KT.pdf

T.H

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai