Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin hoạt động sở
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
Cập nhật 25/05/2018 09:26 Xem với cỡ chữ
 

​     Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã thống nhất xây dựng và ban hành Kế hoạch số 980/KH-STTTT ngày 21/5/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, theo đó, từ nay đến năm 2019 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy các phòng chuyên môn thuộc Sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu cụ thể:

Giảm số lượng các phòng chuyên môn từ 05 phòng xuống còn 03 phòng đảm bảo thực hiện đúng quy định một phòng tối thiểu là 8 biên chế. Rà soát, bố trí lãnh đạo phòng cho phù hợp, phòng có số lượng 8 đến 10 biên chế bố trí 01 phó trưởng phòng, từ 11 biên chế trở lên bố trí 02 phó trưởng phòng. Giảm tỷ lệ người phục vụ trong cơ quan.

Đến năm 2021, giảm ít nhất 10% biên chế so với năm 2015.

Để đạt được mục tiêu đã xây dựng, Sở đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là: Đẩy mạnh công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền nhằm thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động; tập trung thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị; xây dựng và ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp với tổ chức bộ máy mới; có kế hoạch và định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí góp phần tạo nguồn kinh phí để sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy, tinh giản biên chế...

TN​
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn