• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng Báo chí - Truyền thông

II. Phòng Báo chí - Truyền thông

1. Chức năng:

Phòng Báo chí - Truyền thông là phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về thông tin-báo chí-xuất bản theo Luật Báo chí, Luật Xuất bản và theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

2.1 Về Thông tin đối ngoại

a) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương;

b) Thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, dự án theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn;

c) Xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở địa phương theo quy định pháp luật.

2.2 Về thông tin cơ sở

a) Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

b) Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn;

c) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho cán bộ, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin;

d) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

2.3 Về thông tin điện tử:

a) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ để cấp phép/sửa đổi, bổ sung/gia hạn/thu hồi giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp theo quy định của pháp luật;

b) Kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định nội dung đối với các hồ sơ xin cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí địa phương theo quy định của pháp luật (Bộ cấp phép);

c) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý nội dung thông tin trên internet;

d) Phối hợp quản lý hoặc/và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về loại hình nội dung thông tin trên internet đối với Phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

e) Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước đối với Cổng TTĐT tỉnh.

2.4. Về báo chí  (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn)

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động  báo chí trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;

c) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với cơ quan, tổ chức của địa phương;

đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp thể nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương;

e) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn;

g) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

h) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.5. Về xuất bản, in và phát hành

a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đính kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định pháp luật;

b) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại địa phương; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại địa phương;

c) Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

e) Tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

2.6. Về sở hữu trí tuệ:

a) Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm;

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật.

2.7. Về quảng cáo: Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

2.8 Xây dựng, hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch thông tin, báo chí, xuất bản hàng năm, 5 năm, dài hạn theo định hướng, mục tiêu của tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

2.9. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, liên quan đến lĩnh vực chuyên môn quản lý (chủ trì soạn thảo về nội dung).

2.10 Tham mưu Ban Giám đốc quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Báo chí, Xuất bản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.11 Tham mưu Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công lĩnh vực Báo chí Xuất bản.

2.12. Phối hợp với các phòng ban thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư lĩnh vực báo chí xuất bản ở địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí xuất bản theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.14. Phối hợp thực hiện Điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực BCXB và phục vụ sự chỉ đạo Điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực BCXB; tham gia thực hiện Điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các hoạt động về BCXB theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.16. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3817479

- Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1.

Trần Thị Hương Giang

Trưởng phòng

giangtth@dongnai.gov.vn

2.

Bùi Thị Lê Lan

Phó Trưởng phòng​

lanbtl@dongnai.gov.vn

3.

Nguyễn Thị Dung​

Chuyên viên​

dungnt@dongnai.gov.vn​

4.

Trương Thị Thu Hiền

Chuyên viên

hienttt@dongnai.gov.vn

​5.

Nguyễn Thanh Dương

Chuyên viên

​duongnt@dongnai.gov.vn

​6.Nguyễn Minh LuânChuyên viên​​luannm.stttt@dongnai.gov.vn​


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai