• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng Báo chí - Truyền thông

Phòng Báo chí - Truyền thông

1. Chức năng:

Phòng Báo chí – Truyền thông là phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện chức năng tham mưu lãnh đạo Sở quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực: Báo chí (bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin); xuất bản, in, phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; xã hội số; bưu chính; quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên sản phẩm, dịch vụ bưu chính; phối hợp tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch thông tin, báo chí, xuất bản, bưu chính hàng năm, 5 năm, dài hạn theo định hướng, mục tiêu của tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông; tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ và đột xuất, kiểm tra, đánh giá tổng kết tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực phân công phụ trách theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với các dự án lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin, bưu chính ở địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì thực hiện quản lý các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phân công phụ trách trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

đ) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; phối hợp tham gia công tác quản lý giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về giá và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công thuộc lĩnh vực phụ trách:

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

g) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại ; thông tin phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

h) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai các dự án, nội dung thành phần theo lĩnh vực phụ trách thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các Bộ và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

i) Tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực phụ trách ở địa phương.

k) Tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các sự kiện, các hoạt động về báo chí, xuất bản, thông tin, bưu chính theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

l) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với lĩnh vực được giao phụ trách đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

m) Về báo chí (bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin)

- Quản lý báo chí lưu chiểu theo quy định và tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu tại địa phương.

- Trình cấp có thẩm quyền hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép, thu hồi giấy phép xuất bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trình cấp có thẩm quyền trả lời hoặc trả lời thông báo tổ chức họp báo tại địa phương đối với các cơ quan, tổ chức, công dân của địa phương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí; trường hợp không đủ điều kiện, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt.

- Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; quản lý và cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

n) Về xuất bản, in và phát hành

- Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản thuộc địa phương theo quy định của pháp luật.

- Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận, xác nhận lại đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương theo quy định.

- Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động in nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và Nghị định hướng dẫn thi hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đình chỉ phát hành có thời hạn, thu hồi, tịch thu, cấp lưu hành, tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản tại địa phương khi có quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định.

o) Về thông tin đối ngoại

- Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt.

- Chủ trì, tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở địa phương hoặc văn bản chấp thuận khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các hình thức: giao ban báo chí, họp báo định kỳ, họp báo đột xuất trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

p) Về thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện

- Xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh – truyền hình cấp huyện tại địa phương.

- Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của địa phương.

- Tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương.

q) Về tần số vô tuyến điện

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện.

- Phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khu vực xử lý can nhiễu trong địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo ủy quyền của Cục Tần số vô tuyến điện.

r) Về thông tin điện tử

- Tiếp nhận, thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đăng ký hoạt động tại địa phương sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ.

- Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp giấy chứng nhận và danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị thu hồi giấy chứng nhận; cập nhật danh sách các trò chơi điện tử trên mạng đã được cấp phép và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

s) Về quảng cáo

- Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền.

t) Về bưu chính

- Cấp, thu hồi giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh theo thẩm quyền.

- Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện phát triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn.

- Quản lý và phối hợp quản lý hoạt động của doanh nghiệp bưu chính; giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính, an toàn bưu chính; tem bưu chính trên địa bàn.

- Giám sát, kiểm tra hoạt động của mạng bưu chính công cộng; việc cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ công ích trên mạng bưu chính công cộng.

u) Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn.

v) Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực phân công theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

x) Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực được giao phụ trách theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

y) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.​

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3817479

- Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1.

Trần Thị Hương Giang

Trưởng phòng

giangtth@dongnai.gov.vn

2.

Bùi Thị Lê Lan

Phó Trưởng phòng​

lanbtl@dongnai.gov.vn

3.

Nguyễn Thị Dung​

Chuyên viên​

dungnt@dongnai.gov.vn​

4.

Trương Thị Thu Hiền

Chuyên viên

hienttt@dongnai.gov.vn

​5.

Nguyễn Thanh Dương

Chuyên viên

​duongnt@dongnai.gov.vn

​6.Nguyễn Minh LuânChuyên viên​​luannm.stttt@dongnai.gov.vn​


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai