• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng Chuyển đổi số

III. Phòng Chuyển đổi số

1. Chức năng:

Phòng Chuyển đổi số là phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng, hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, ứng dụng Công nghệ thông tin hàng năm, 5 năm, dài hạn theo định hướng, mục tiêu của tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ, kiểm tra, đánh giá tổng kết tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, liên quan đến lĩnh vực chuyên môn quản lý (chủ trì soạn thảo về nội dung);

c) Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công nghệ thông tin, điện tử; cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

d) Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phối hợp xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực CNTT theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

e) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

f) Chủ trì, phối hợp với các phòng ban thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư lĩnh vực CNTT; Tổ chức thẩm định hồ sơ khảo sát, báo cáo đầu tư, thiết kế cơ sở, kỹ thuật về chương trình, dự án đối với các dự án đầu tư về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử  (website) của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp tại địa phương phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định;

i) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin của tỉnh;

k) Về sở hữu trí tuệ: Phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm công nghệ thông tin; Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm CNTT theo quy định của pháp luật;

l) Tham mưu Ban Giám đốc quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực CNTT, điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

m) Tham mưu Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công lĩnh vực CNTT;

n) Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực CNTT đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện.​

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3810269

* Thông tin công chức:

Stt

Họ và tên

Chức danh

​​Địa chỉ thư điện tử

1.

Hồng Thị Huệ

Chuyên viên

huehth@dongnai.gov.vn

2.​​

Phạm Huy Bình

Chuyên viên

binhph@dongnai.gov.vn

3.

Hồ Nhật Dương Hiếu

Chuyên viên

hieuhnd@dongnai.gov.vn

4.

​Trương Văn Thịnh

Chuyên viên​

​thinhtv@dongnai.gov.vn

5.​Trần Thị Mai AnhChuyên viên​
​anhthm@dongnai.gov.vn
​​6.​Nguyễn Thị Hà Giang​​Chuyên viên​​giangnth.stttt@dongnai.gov.vn
​​7.​Nguyễn Thế Hùng
​​Chuyên viênhungnt.stttt@dongnai.gov.vn
​​8​.​
​Trần Hùng Cường
​​Chuyên viêncuongth.stttt@dongnai.gov.vn
​9.
​​Đỗ Kiều Thanh
​Chuyên viên
​​thanhdk.stttt@dongnai.gov.vn


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai