• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn phòng Sở

I. Văn phòng Sở

1. Chức năng:

Văn phòng Sở tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức, điều hành các hoạt động chung giữa các phòng, các đơn vị thuộc Sở; làm đầu mối quan hệ với các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh và các địa phương theo chỉ đạo của Giám đốc; thực hiện công tác tham mưu tổng hợp; tổ chức cán bộ; pháp chế; hành chính quản trị, tài chính, kế toán; kế hoạch; văn thư; lưu trữ; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính đối với các hoạt động của Sở và một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình, công tác theo định kỳ của Sở và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt; thống kê tổng hợp báo cáo theo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh và Bộ Thông tin Truyền thông giao. Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác của các phòng và đơn vị trực thuộc theo định kỳ;

b) Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình hoạt động chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh;

c) Phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc Sở; tổ chức truyền đạt quyết định của Giám đốc Sở cho các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Tổ chức và phục vụ các hội nghị, hội thảo, tập huấn của Sở; các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Sở; ghi biên bản và quản lý biên bản các hội nghị, cuộc họp, làm việc; thông báo ý kiến kết luận, các hội nghị, cuộc họp;

d) Tham mưu thực hiện công tác tổ chức; công tác cán bộ; Thực hiện chế độ quản lý cán bộ, công chức, nhân viên, lao động hợp đồng; hồ sơ, tài liệu của CBCC-NV theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý công tác kế toán, tài chính cấp cơ sở; quản lý các nguồn kinh phí hoạt động của Sở theo chế độ tài chính, kế toán của nhà nước quy định; phối hợp thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với cán bộ, công chức, người lao động hưởng lương từ NSNN ;

f) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các nguồn vốn đầu tư được UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao;

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở;

h) Làm đầu mối và thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở; đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy ;

i) Thực hiện công tác pháp chế của Sở: Phối hợp (về trình tự, thủ tục) thực hiện công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế;

k) Xây dựng kế hoạch, triển khai, tổng hợp báo cáo công tác: Văn thư, lưu trữ; quân sự, quốc phòng; dân vận chính quyền; dân chủ cơ sở; công tác thanh niên; xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa; bảo vệ bí mật nhà nước; Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, bảo đảm trật tự an toàn và phòng chống cháy nổ tại cơ quan.

l) Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ và triển khai thực hiện.

m) Quản lý tài sản cơ quan; Bố trí nơi làm việc của các phòng...

n) Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo, đề xuất khen thưởng.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

* Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0251.3824841

Số fax: 0251.3827071

* Thông tin công chức:

​Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ thư điện tử

1.

​Ngô Thị Hoàng Oanh

Chánh văn phòng

oanhnth.stttt@dongnai.gov.vn

2.

Đoàn Văn Trực

Phó Chánh văn phòng

trucdv@dongnai.gov.vn

​​

3.

Nguyễn Thị Kim Ngọc​​


Chuyên viên

ngocntk@dongnai.gov.vn​

4.

Bùi Quang Tùng

Chuyên viên

tungbqt@dongnai.gov.vn

5.

Võ Mai Thanh Trâm

Chuyên viên

tramvmt@dongnai.gov.vn

6.

Nguyễn Thị Hòa

Chuyên viên

hoant.stttt@dongnai.gov.vn​​

7.

Trần Thị Phương Anh

Chuyên viên

anhttp.stttt@dongnai.gov.vn


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai