Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 09/04/2019 10:11 Xem với cỡ chữ
Nhằm quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế thông tin và truyền thông cơ sở trên địa bàn tỉnh; đầu tư xây dựng và củng cố cơ sở vật chất cho Bộ phận Truyền thanh cấp huyện theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và phát sóng; Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3813/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu Kế hoạch đề ra là phấn đấu đến năm 2020: 100% Bộ phận Truyền thanh cấp huyện được đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị hiện đại phục vụ việc số hóa sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; 100% công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Truyền thanh cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; 100% Bộ phận Truyền thanh cấp huyện duy trì hệ thống truyền thanh không dây hoạt động ổn định, hiệu quả; 100% Cơ sở Truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn các huyện vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp sóng được các chương trình phát thanh của Bộ phận Truyền thanh cấp huyện và thực hiện phát thanh đầy đủ.

Đề đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đã xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng; Nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát sóng; Thực hiện việc sắp xếp, sát nhập Đài Truyền thanh cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các các Sở, Ngành liên quan thực hiện việc kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Tổ chức tập huấn cung cấp các thông tin chuyên đề để nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Truyền thanh cấp huyện; Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Truyền thanh cấp huyện; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Truyền thanh cấp huyện ở khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để xây dựng chương trình phát thanh tiếng dân tộc.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể cho mỗi nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản đề Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

File Kế hoạch: 3813_2019_KH-UBND.pdf3813_2019_KH-UBND.pdf

​THẾ PHƯƠNG
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn