Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 14/04/2022 14:48 Xem với cỡ chữ

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này 27 danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai của 15 cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quá trình tổ chức thực hiện UBND tỉnh phân rõ trách nhiệm của các đơn vị cụ thể như sau:

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu nêu tại Điều 1 của Quyết định này và thống nhất ban hành Danh mục các trường thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai.

+ Tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế hoặc theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; triển khai giải pháp kết nối, tích hợp đầy đủ các cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh để chia sẻ, khai thác hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm:

+ Quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu được ban hành thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai; thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo các quy định hiện hành.

+ Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp, đồng bộ với cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành, Chính phủ gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai.

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

+ Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định về tổ chức và quản lý dữ liệu được quy định tại Khoản 1 Điều 10; thực hiện kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu theo quy định tại Điều 16; thiết lập và công bố các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, các tài liệu kỹ thuật cần thiết phục vụ mục đích truy cập dữ liệu thuộc phạm vi dữ liệu do mình quản lý theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đín​h kèm: 901-QD-UBND-banhanhdanhmuccsdldungchung-dongnai.pdf901-QD-UBND.pdf

Duong Hieu​

CÁC TIN KHÁC
» Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (25/05/2022 08:04)
» Phê duyệt Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (11/05/2022 08:53)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối (27/04/2022 10:05)
» Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (23/04/2022 09:55)
» Chi thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 (15/04/2022 10:02)
» Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (01/04/2022 10:27)
» Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích (23/03/2022 10:46)
» UBND tỉnh ban hành Quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (03/03/2022 16:10)
» Bộ TT&TT ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ 6G (22/02/2022 21:36)
» Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số (17/02/2022 13:37)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai