• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

Ngày 12/01/2023, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-STTTT về cải cách hành chính năm 2023 với mục tiêu tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm giải trình, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện mức độ hài lòng của người dân và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chuyển đổi số cấp tỉnh.Kế hoạch cũng yêu cầu phải thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Các phòng, đơn vị thuộc Sở xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình công tác năm 2023; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời khắc phục chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

hinhanhKehoach.CCHC.STTTT.2023.png
Kế hoạch 
số 96/KH-STTTT về Cải cách hành chính năm 2023 


​Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Hoàn thiện ban hành cơ chế chính sách nhằm hoàn thiện ngành thông tin – truyền thông trên địa bàn tỉnh; 100% văn bản quy phạm pháp luật ngành TT&TT do HĐND, UBND tỉnh ban hành được rà soát, kiến nghị xử lý đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

100% Thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 96%, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 93%.

Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bảo hiểm xã hội, đất đai, hộ tịch... với Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương.

Phối hợp tổ chức hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ thực hiện thủ tục trực tuyến tại cấp huyện, cấp xã

Rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm của Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Triển khai thực hiện quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm các quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân phối thu nhập bổ sung; thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của tỉnh

Tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh, Tổ công nghệ số cộng đồng-  Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng Sở chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch này đến toàn thế cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị để biết thực hiện; theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các phòng ban đơn vị thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

Đính kèmKH 96 CAICACHHANHCHINH 2023.pdfKH 96 CAICACHHANHCHINH 2023.pdf                 

  ​N.T.H​

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai