• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

​Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông​ (TTTT) ban hành Quyết định số 2122/QĐ-STTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện xuất bản phẩm theo Giấy phép thành lập Nhà xuất bản, cụ thể: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xuất bản hằng năm; Tổ chức bản thảo; tổ chức biên soạn; thẩm định, biên tập, thiết kế, chế bản; tổ chức in và phát hành xuất bản phẩm in, xuất bản phẩm điện tử theo quy định của pháp luật; xuất bản các xuất bản phẩm chủ yếu: sách, tài liệu chính trị, pháp luật về thông tin và truyền thông; sách, tài liệu phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; sách tài liệu khoa học - công nghệ, kinh tế; quy trình, qui phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật, xây dựng; sách quản lý điều hành khai thác mạng lưới, kinh doanh; giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới về thông tin và truyền thông; sách văn hóa - xã hội, văn học, nghệ thuật; sách lịch sử truyền thống ngành; từ điển phục vụ lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; sách, tài liệu tham khảo học sinh các bậc học phổ thông về thông tin và truyền thông; sách giáo trình, sách nghiệp vụ; danh bạ điện thoại; tài liệu tham khảo dùng cho các hệ đào tạo thuộc ngành thông tin và truyền thông các xuất bản phẩm khac phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ; đối tượng phục vụ Nhà xuất bản.

Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông​ gồm: Nghiên cứu, đề xuất, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; Tham gia nghiên cứu, xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật; cơ chế, chính sách về giá, khung giá đối với dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; Thực hiện xuất bản các xuất bản phẩm thuộc các chương trình, dự án, đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông; các tài liệu phục vụ công tác tập huấn, đào tạo về lĩnh vực thông tin và truyền thông; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác điều tra, khảo sát số liệu, thông tin trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

Thực hiện nhiệm vụ quản trị và phát triển đơn vị gồm: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng công nghệ phục vụ xuất bản, phát hành xuất bản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử; Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động xuất bản; Hợp tác, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong hoạt động xuất bản​, in và phát hành theo quy định của pháp luật; Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản; Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động; thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng; Quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

​Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2023 thay thế Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 800/QĐ-BTTTT ngày 11/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1201/QĐ-BTTTT ngày 20/7/2017,

Quyết định: QĐ2122. 2023.BTTTT.pdf​​


Kim Ngọc

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai