• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

​Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông​.

Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông; các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông. Theo đó trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong công tác thi đua, khen thưởng:

Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông tham mưu đề xuất trình Bộ trưởng ban hành Thông tư, Chỉ thị, Quyết định tổ chức, triển khai công tác thi đua, khen thưởng; chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong ngành Thông tin và Truyền thông. Thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cấp ủy Đảng các cấp, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, các biện pháp tổ chức các phong trào thi đua và kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng và đề xuất cấp trên khen thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; chịu trách nhiệm về quyết định khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; cho ý kiến đối với các trường hợp khen thưởng khi được thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu.

​Cơ quan báo chí, truyền thông có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để nêu gương, nhân rộng, phổ biến học tập; kịp thời phản ánh, đấu tranh với các sai trái, tiêu cực và hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

​Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của ngành Thông tin và Truyền thông gồm có: Danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông”; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Bộ; 

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông” theo phong trào thi đua thường xuyên hằng năm được xét tặng cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, đạt tiêu chuẩn quy định. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông” được xét tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào thi đua.

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; các phòng, ban và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đạt các tiêu chuẩn quy định.

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; các phòng, ban và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đạt các tiêu chuẩn quy định. 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông​ về thành tích thường xuyên hằng năm: Tặng hoặc truy tặng cho cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở. Tặng cho tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; các phòng, ban và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thành tích trong phong trào thi đua thường xuyên hằng năm, theo chuyên đề do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động: được xét tặng khi tổng kết phong trào thi đua thường xuyên hằng năm, theo chuyên đề; Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xét tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua. Về đối tượng, số lượng Bằng khen, tiêu chuẩn xét tặng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quy định cụ thể theo từng phong trào thi đua.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông” tặng hoặc truy tặng cho công nhân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lập được nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trong ngành Thông  tin và Truyền thông.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cho tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có thành tích xuất sắc đột xuất: được xét tặng cho tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cao tại các cuộc thi, liên hoan, triển lãm cấp quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; có sáng kiến, phát minh, sáng chế, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ đem lại hiệu quả cao hoặc tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng lớn, có tác dụng nêu gương học tập trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông” về thành tích có quá trình đóng góp lâu năm cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam, được xét tặng cho các tập thể nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị vào các năm chẵn.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xét tặng cho tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài và tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Bộ, ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tặng: Danh hiệu “Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông”; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông”; Các danh hiệu: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể Lao động tiên tiến” cho các tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ không có tư cách pháp nhân; Hình thức “Bằng khen của Bộ trưởng”.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng quyết định tặng: Danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Hình thức “Giấy khen”.

Thông tư quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 và thay thế Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Thông tư: TT11.2023.BTTTT.pdf
Kim Ngọc

Các tin khác

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai