• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chỉ thị thi đua để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

​Nhằm phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Ngày 04/01/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Theo đó, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm quyết liệt bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cấp, các ngành, từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp.

Cùng với đó là phát huy vai trò sức mạnh của hệ thống chính trị, nâng cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân và đoàn viên, hội viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh đó, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị và căn cứ vào các chỉ tiêu kinh tế, quốc phòng - an ninh đề ra để xây dựng chương trình công tác, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp để quyết tâm phấn đấu ngay từ đầu năm 2024 để đạt kết quả tốt nhất trên từng lĩnh vực để tập trung thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong năm 2024. Trong triển khai thi đua, khen thưởng, các cấp, các ngành cần chú trọng đổi mới, tạo chuyển biến, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm đến các tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp, chú trọng phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có hình thức khen thưởng đột xuất, kịp thời, phù hợp. Song song đó tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" và các phong trào thi đua khác do tỉnh phát động.

Trong năm 2024, Đồng Nai đề ra 32 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,5-7% so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 148 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8% so với năm 2023; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 124 ngàn tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao. Đồng thời, xác định cụ thể 4 chỉ tiêu về môi trường; 13 chỉ tiêu về an sinh xã hội; 3 chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo; 7 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

NQ 30 HĐND _KTXH.pdf

CT 01 UBT Thi Dua khen thuong.pdf

N.T.H

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai